horloges4uHorloges4u.com is een metashopping platform voor dames-, heren- en kindermode zoals horloges, schoenen en modeaccessoiresvan bekende en minder bekende (inter)nationale modehuizen. Met Horloges4u.com proberen wij een zo compleet mogelijk aanbod horloges en horloge accessoires van de meest toonaangevende Nederlandse en Belgische webwinkels samen te voegen in onze overzichtelijke horloge vergelijkingswebsite. Onze doelstelling is medio 2015 ruim 100.000 unieke horloges in onze catalogus te hebben staan. En we zijn hard op weg deze doelstelling te halen.

Op Horloges4u.com bestel je gemakkelijk en snel jouw nieuwe horloge. De door Horloges4u.com geselecteerde webshops zijn allemaal uitvoerig gescreend op snelle levertijd, betrouwbare service en lage (of geen) verzendkosten. Op elke detail pagina van een specifiek horloge tref je onder “extra informatie” details van de webwinkel waar het product verkrijgbaar is. Zo weet je dus zeker dat de via ons aangeboden horloges en accessoires altijd snel bij je thuis zijn voor de laagste en beste prijs. Desondanks is Horloges4u.com slechts een bemiddelaar. Dit betekent dat wanneer je een bestelling plaatst via Horloges4u.com je een overeenkomst sluit met de Webhop(s) die hun aanbod op Horloges4u aanbieden. Bij de productbeschrijving wordt duidelijk kenbaar gemaakt met welke Webwinkel jij een overeenkomst sluit indien je het product besteld. Dit wordt nogmaals gemeld bij het klikken op de bestelbutton. Je komt dan op een tussenpagina terecht waarna je wordt doorgeleid naar de Webwinkel. Het bestelproces doorloop je geheel op de website van de desbetreffende Webwinkel. De gegevens die je invult in het bestelproces verstrek je derhalve aan de desbetreffende Webwinkel. Ook voor het overige wordt de overeenkomst uitgevoerd door de Webwinkel waar je de bestelling plaatst. Hou er rekening mee dat op de overeenkomst die je sluit met de Webwinkel de algemene voorwaarden van de desbetreffende Webwinkel van toepassing zijn.

Horloges4u.com levert slechts een bemiddelingsdienst, zodoende zijn wij niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je sluit met de Webwinkel(s). De samenstelling van de Webwinkels gebeurd uitermate zorgvuldig. Horloges4u.com wil jou en alle andere bezoekers een zo goed mogelijk, gefilterd, aanbod bieden van alleen de beste horloges uit de meest toonaangevende Webwinkels. Mocht je klachten over de diensten van Horloges4u.com hebben, of een van de aangesloten Webwinkels, dan horen dat graag. Een klacht kan je indienen via de contactgegevens die te vinden zijn onderaan deze voorwaarden of via het contactformulier op Horloges4u.

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze Website. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de Website. Wij adviseren je dan ook de Algemene Voorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je deze op een later moment nog eens kan teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1 Horloges4u.com: Van Den Ing Webmarketing, gevestigd te Otterlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 30262078, handelend onder de naam Horloges4u / Horloges4u.com

1.2 Webwinkel: een webwinkel die producten aanbiedt welke te vinden zijn op de Website en waarmee Gebruiker een overeenkomst aangaat indien hij een bestelling plaatst.

1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website.

1.4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.5 Website: de website van Horloges4u.com, te raadplegen via www.horloges4u.com en alle bijbehorende (sub)domeinen.

1.6 Review: de bespreking, waardering, kritiek of recensie betreffende een product of Webwinkel.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en ieder gebruik van de Website van Horloges4u.com, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door het gebruik van de Website gaat Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien Horloges4u daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

2.4 Indien Gebruiker een product besteld via de Website, gaat hij tevens een overeenkomst aan met de Webwinkel die het desbetreffende product aanbiedt. Het is mogelijk dat de Webwinkel eigen algemene voorwaarden hanteert.

Artikel 3. Informatie op de website

3.1 De informatie op de Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, op basis van de informatie die Horloges4u.com ontvangt van de Webwinkels of de Affiliate Marketing Partners. Horloges4u zal de informatie regelmatig updaten, om zo een zo getrouw mogelijk beeld van het aanbod en de prijzen van de producten te geven.

3.2 Gebruiker begrijpt dat de informatie op de Website afkomstig is van de Webwinkels en niet is samengesteld door Horloges4u. Horloges4u kan derhalve ook niet instaan voor de juistheid van de informatie.

3.3 Indien de informatie op Horloges4u afwijkt van de informatie op de website van de Webwinkel die het product aanbiedt, is de informatie op de website van de desbetreffende Webwinkel leidend.

3.4 Gebruiker dient zich, voor hij een bestelling plaatst bij de Webwinkel, ervan te vergewissen dat hij op basis van de daar genoemde gegevens een overeenkomst wil aangaan met de Webwinkel.

Artikel 4. Kortingscodes

4.1 Horloges4u kan op de Website kortingscodes verstrekken. Deze kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur. Horloges4u behoudt zich het recht voor een kortingsactie zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.

4.2 Gebruiker dient kortingscodes zelf in te vullen in het bestelproces van de Webwinkel. Doet hij dit niet, dan zal de korting niet verwerkt worden. Gebruiker kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de korting.

4.3 Aan het gebruik van een kortingscode kunnen aanvullende voorwaarden verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een minimum bestelbedrag. Deze voorwaarden worden duidelijk bij het aanbod op de Website vermeldt.

4.4 De Webwinkel kan aan het gebruik van Kortingscodes voorwaarden verbinden. Zo kan het bijvoorbeeld verboden zijn kortingscodes in combinatie met andere kortingsacties te gebruiken (bijvoorbeeld kortingsacties van de Webwinkel zelf).

Artikel 5. Reviews

5.1 Horloges4u kan Gebruiker de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van Reviews.

5.2 Gebruiker zal zich bij het plaatsen van Reviews opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Gebruiker:

– alle op de Website weergeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het plaatsen van Reviews in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van Horloges4u; – geen handelingen zal verrichten of berichten zal plaatsen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de (intellectuele) rechten van derden; – geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn; – geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schenden; – geen berichten van Horloges4u of andere Gebruikers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken; – geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers; – geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere Gebruikers van de Website.

5.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Reviews die hij plaatst. Indien de inhoud van zijn bericht onrechtmatig is, kan Gebruiker daarvoor zelf aansprakelijk worden gehouden. horloges4u kan niet garanderen dat de inhoud van de Reviews juist en/of rechtmatig zijn.

5.4 Gebruiker erkent dat Horloges4u niet verplicht is om uit eigen beweging Reviews van Gebruikers op welke wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van de Review, noch daarna.

5.5 Indien Horloges4u echter tot het inzicht komt dat Reviews op de Website niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden, is zij bevoegd deze naar eigen goeddunken te verwijderen, dan wel aan te passen.

5.6 Horloges4u is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan Reviews om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van de Website te vergroten. Daarbij zal horloges4u de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten.

5.7 Gebruiker vrijwaart Horloges4u voor alle schade als gevolg van door hem geplaatste onrechtmatige Reviews op de Website.

5.8 Gebruiker verleent Horloges4u een kosteloze, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om Reviews te publiceren op de Website en op te slaan voor archiveringsdoeleinden. Daaronder valt tevens het recht van Horloges4u om Bijdragen te wijzigen en/of in te korten.

Artikel 6. Klachten

6.1 Eenieder kan Horloges4u in kennis stellen van Reviews die jegens hem onrechtmatig zijn.

Horloges4u hanteert een klachtenprocedure waarmee derden een klacht met betrekking tot de Reviews kunnen indienen. Klachten kunnen worden doorgegeven via de contactgegevens op de Website.

6.2 Indien een klacht naar het oordeel van Horloges4u gerechtvaardigd is, is Horloges4u gerechtigd de Review te verwijderen en/of ontoegankelijk te maken. Tevens is horloges4u in dat geval gerechtigd persoonsgegevens te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties. Horloges4u zal Gebruiker in dat geval zo veel mogelijk informeren over het verloop van deze procedure.

6.3 Bij herhaaldelijke klachten over Reviews van of bij het herhaaldelijk overtreden van deze Algemene Voorwaarden door Gebruiker, is Horloges4u gerechtigd Gebruiker de toegang tot de Website – alsmede tot haar andere websites – te ontzeggen.

6.4 Horloges4u is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Gebruiker lijdt door het ingrijpen van Horloges4u om in het kader van deze klachtenprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt te zijn en de Review niet in strijd is/zijn met deze Algemene Voorwaarden en/of anderszins onrechtmatig is.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Gebruiker begrijpt dat Horloges4u slechts bemiddelt en derhalve niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst die Gebruiker sluit met de Webwinkel(s).

7.2 Horloges4u is tevens niet aansprakelijk voor een technische mankementen of het niet meer (tegen een bepaalde prijs) beschikbaar zijn van producten bij de Webwinkel(s), waardoor Gebruiker het product niet kan bestellen of een kortingscode niet kan gebruiken.

Artikel 8. Wijziging Algemene Voorwaarden

8.1 Horloges4u behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

8.2 Wijzigingen gaan in na een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving, onder vermelding van de datum van ingang van de wijziging. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dient hij het gebruik van de Website te staken.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 Horloges4u verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers van conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

9.2 Indien Gebruiker een bestelling plaatst, verstrekt hij zijn persoonsgegevens aan de Webwinkel en derhalve niet aan Horloges4u. Horloges4u heeft geen invloed op hoe de Webwinkels met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat deze Webwinkels op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van Gebruiker omgaan.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen Gebruiker en Horloges4u is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen Gebruiker en Horloges4u en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

10.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Horloges4u zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Mail: info@vandening.com
Tel: 0318-847060

of per post aan:

Van Den Ing Webmarketing t.a.v. Horloges4u
Arnhemseweg 4
6731BS Otterlo
Nederland